مدیریت

                                                                      ​

خانم دکتر مرضیه جعفری  

مدیر گروه  ژئودزی و مهندسی نقشه برداری  

تلفن تماس: 08636241576