کارمندان

تعداد بازدید:۲۱۴۳
 

خانم زهره شاحسینی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران

شماره تماس: 08636241258

ایمیل:  geomatictaut@yahoo.com

 

 

 

 

 

خانم مهندس گنجعلی

کارشناس گروه نقشه برداری

شماره تماس: 08636241316

 

 

آقای نصیری

مسئول کارگاه نقشه برداری

شماره تماس: 08636241333